zaburzenia si u dzieci

Zaburzenia si u dzieci – przyczyny, rodzaje i sposoby pomocy

Zaburzenia si u dzieci to jedne z najczciej wystpujcych problemów, z którymi spotykaj si rodzice, pedagodzy oraz specjaliści. Cho nie zawsze s to powody do zmartwie, warto jednak wiedzie, kiedy zachowania dziecka wymagaj pomocy i jakie s moce interwencji. W niniejszym artykule opiszemy, czym s zaburzenia si u dzieci, jakie s ich rodzaje i przyczyny oraz jak radzi sobie z tym rodzice i specjaliści.

Rodzaje zaburze si u dzieci

Zesp AD/HD

Jednym z najczciej spotykanych zaburze si u dzieci jest Zespó AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), inaczej Zespó Nadpobudliwoci Psychoruchowej z Deficytem Uwagi. Choroba ta objawia si trudnociami w koncentracji, hiperaktywnoci, zmczeniem oraz problemami z organizacj dziaa. Zwykle diagnozowana jest w wieku szkolnym, cho objawy nierzadko mog wystpowad u dzieci ju w wieku przedszkolnym.

Rodzajem Zespou AD/HD jest te TDAH (Trouble Deficit Hyperactivity Disorder) czyli Zespó Nadwraliwoci na Bodce. Objawy choroby s tu podobne, tyle e wyzwalaj je bodce z otoczenia, jak wiat, gosy, dotyk. Dlatego dzieci z TDAH nierzadko wydaj si by nadmiernie wraene i nerwowe.

Czytaj dalej  znane piosenki dla dzieci teksty

Zesp Aspergera

Zesp Aspergera to zaburzenie ze spektrum autyzmu. Choroba ta objawia si trudnociami w nauce, wzorcami ruchowymi, okreleniem emocji innych osób oraz nieweronoci w dotyczcych siebie sytuacjach. Dzieci z tym zaburzeniem czsto reaguj alergicznie na zmiany rutynw z powodu wysokiej wra:liwoci na bodce zewntrzne.

Zaburzenia lku

Zaburzenia lku to choroby, które zazwyczaj pojawiaj si, gdy dziecko zaczyna uczszcza do szkoy. Objawiaj si poprzez uczucie niepokoju, niepewnoci oraz izolacji spoecznej. Dzieci z tym rodzajem zaburze czsto zamykaj si w sobie, unikaj kontaktów z innymi oraz s skonne do czstych stanów depresyjnych.

Zaburzenia neuropsychologiczne

Zaburzenia neuropsychologiczne s to zaburzenia, które wynikaj z uszkodze mózgu, na przykad w wyniku urazu. S to barwne zaburzenia mowy, przestrzenne i czasowe orientacji, trudnoci w nauce, problemy z pami i uwag.

Przyczyny zaburze si u dzieci

Czynnik genetyczny

W duym procencie zaburzenia si u dzieci s dziedziczne, co oznacza, e przyczyny choroby wynikaj z pewnych nieprawidowych genów. Stwierdzono, e zespó AD/HD nierzadko wystpuje u czonków jednej rodziny.

Zmiany w funkcjonowaniu mózgu

Zaburzenia si u dzieci zwykle wynikaj z nieprawidowego działania mózgu, który jest odpowiedzialny za regulacj zachowa i emocji. Trudnoci w koncentracji mog wynika z nieprawidowoci w pracy kory mózgowej, a zmienno nastrojów z niedoboru w neuroprzekañnikach, takich jak serotonina i dopamina.

Stres oraz traumatyczne prze:ycia

Du podatno na zaburzenia si u dzieci ma osoby, które doy nawettedy, gdy jeszcze dziecko jest w brzuchu matki. Takie osoby czsto maj dorane stany stresowe i objawiaj si one w alienacji dzieci od caych wiatów, bojazniami, nu ogóln, lkiem przed wpadajcymi dziecku bodcami.

Nieprawidowe wychowanie

Brak dyscypliny w wychowaniu, brak odpowiednich granic oraz zbytnia tolerancja dla nieprawidowych zachowa moe prowadzi do zaburze si u dziecka. Problemy z koncentracj oraz hiperaktywnoci wynikaj niekiedy z nadmiernego nakrcaja dziecka lub z braku harmonijnego stylu rodzicielskiego.

Jak odróni naturalne od niepokojcych zachowa dziecka?

Zachowanie dziecka – Jakie zachowanie normalne?

Jednym z głównych kryteriów, ktre pozwala odróni naturalne zachowanie dziecka od niepokojcego, jest wie. Dla kady wiek dziecka charakteryzuje si okrelonym zakresem zdolnoci oraz zachowa. Dlatego istotne jest, by na podstawie wieku dziecka okrela, jakie zachowania s dla niego normalne.

Czytaj dalej  czego boją się dzieci z autyzmem

Zachowanie dziecka w wieku przedszkolnym

W wieku przedszkolnym dziecko jest ju bardziej samodzielne i zaciera si granica pomidzy gr a praca. Zwykle wczeniej zaczyna si interesowa bogatym wrowym wiatem, ma zdefiniowane upodobania i nawyki. Niektóre dzieci s bardziej ruchliwe i eksponowane ku przygodom, inne wole si bawi stonowane lub korzysta z moesz odpowiedzialnej pomocy rodzicieli przy zabawie.

Zachowanie dziecka w wieku szkolnym

W wieku szkolnym dzieci zaprzyja si z podobnymi sobie i zaczynaj aktywnie uczestniczy w yciu szkolnym. Zazwyczaj s tu ju bardziej odpowiedzialne i organizowane. Niemniej jednak, mog pojawia si u nich problemy edukacyjne lub zmagania z niewronie orzej c ze sob oraz innymi czonkami klasy.

Zachowanie dziecka w okresie dorastania i dojrzewania

W okresie dojrzewania i dorastania wiele dzieci wyraa sw obecnoci tzw. kryzysem wieku dojrzewania. Może to prowadzi do sporów w zespole, chtnejmu zludze, nastrojów jojo, depresji, PMS-u, samotnoci, zadrzenia sie w ottonoci wewntrznej oraz zasygnięcia w doy bunt i zdobywania nieprzyswajalnych wartości.

Zachowanie dziecka – kiedy warto zwrócić uwag?

Cho nie ma jednoznacznej listy zachowa, ktre wskazuyby na to, e dziecku trzeba pomóc, warto zwrci uwag na kilka sygnaów, które mog wskazywa na to, e dziecko ma problemy. Nale do nich:

  1. niskie wyniki szkolne, problemy z nauce i trudnoci w koncentracji
  2. stany lękowe, np. przed szkoi, nieznajomymi, przemawianiem publicznym.
  3. agresywne zachowania, czyli bójki z rówieœnikami i rodzicami, stosowanie przemocy wobec innych
  4. osamotnienie, brak znajomkow i brak chci do kontaktów z otoczeniem
  5. nierówny rozwój dziecka, nieadekwatny do wieku

Jak pomóc dziecku z zaburzeniami si?

Wspópraca z nauczycielami i pedagogami

Zaburzenia si u dziecka nie s adnym wyrokiem. Z odpowiedni podpowiedzią i wsparciem ze strony nauczycieli, pedagogów, specjalistów oraz rodziców, zadbanie o poczucie wartości dziecka oraz o jego rozwój jest mozliwe. Warto zatem szuka pomocy w miejscach, w których jest ona dostępna w najbezpieczniejszy, dla dziecka sposób.

Edukacja i wsparcie rodziców

Edukacja i wsparcie rodziców s gównymi czynnikami, które przyczyniają si do osignicia pozytywnych wyników w leczeniu zaburze si u dziecka. Poprzez kogo rozmowy, edukacje, tutoriale rodzice kupuja moliwość zrozumienia dziecka i pomocy mu.

Czytaj dalej  zabawy animacyjne dla dzieci

Balans między leczeniem a przepywem dziecka

Dobre wychowanie oraz pomoc w leczeniu zaburze si u dziecka wymaga znalezienia balansu między potrzebami dziecka, a potrzebami rodziny oraz specjalisty. Dziecko powinno zawsze mie wsparcie tych, którzy je kochaj i akceptuj, a jednoczenie powinno by stymulowane oraz wspomagane w kierunku osigni pozytywnych wyników.

Podsumowanie

Zaburzenia si u dzieci s problemami, które mog wpyna na ich rozwój i jako ycia. Podstawowa zasada, ktra pozwala stwierdzi, czy dziecko potrzebuje pomocy czy nie, to obserwacja jego zachowania i wyznaczona wg wieku skala normy. Diziki odpowiedniemu leczeniu i wsparciu ze strony rodziny oraz specjalisty, dziecko moe osign korzystne rezultaty i odnay satysfakcj w swoim yciu.

FAQs

Jakie s sposoby leczenia zaburze si u dzieci?

Leczenie zaburze si u dzieci zwykle obejmuje dziaanoœ specjalistw, takich jak psycholodzy, pedagodzy i psychoterapeuci, którzy w oparciu o diagnoz stawiaj leczenie takie jak: psychoterapia, terapie poznawczo-behawioralne, medytacja lub terapia farmakologiczna.

Czy zaburzenia si u dzieci wynikaj z nieprawidowego wychowania?

Nie zawsze zaburzenia si u dziecka wynikaj z nieprawidowego wychowania, ale nieprawidowe wychowanie moliwe jest jednym z czynników prowadzacych do rozwoju zaburze si zachowania u dziecka.

Jakie czynniki mog wpywa na powstawanie zaburze si u dziecka?

Zaburzenia si u dziecka mog wynika zarówno z czynników genetycznych, jak i zewntrznych. Wymieni moemy tutaj nieprawidowe wychowanie, stan stresowy, zmiany w funkcjonowaniu mózgu oraz traumatyczne przeżycia.

Jakie s sposoby na pomoc dziecku z zaburzeniami si?

Najlepszym sposobem pomocy dziecku z zaburzeniami si jest wszechstronna pomoc ze strony rodziny oraz specjalisty. Leczenie, edukacja oraz równowaga midzy potrzebami dziecka, a potrzebami rodziny i specjalisty to klucz do osignicia pozytywnych wyników w leczeniu zaburze si u dziecka.

Co to s zaburzenia neuropsychologiczne?

Zaburzenia neuropsychologiczne to zaburzenia zachowania, które wynikaj z uszkodzenia mózgu, na przykad w wyniku urazu. S to barwne zaburzenia mowy, przestrzenne i czasowe orientacji, trudnoci w nauce, problemy z pami i uwag.